ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนประจำปีารศึกษา 2562
 
ชั้น ชาย หญิง รวม
เตรียมอนุบาล 11 14 25
อนุบาล 1/1 10 16 26
อนุบาล 1/2 11 14 25
อนุบาล 1/3 11 14 25
อนุบาล 2/1 11 12 23
อนุบาล 2/2 10 10 20
อนุบาล 2/3 9 10 19
อนุบาล 3/1 11 12 23
อนุบาล 3/2 8 15 23
อนุบาล 3/3 9 13 22
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 9 11 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 6 16 22
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 22 11 33
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1 4 9 13
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2 10 8 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3 12 19 31
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1 6 14 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2 10 10 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3 16 13 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1 7 11 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2 7 11 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3 18 12 30
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 6 16 22
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2 10 10 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3 13 20 33
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1 15 9 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2 10 11 21
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3 10 12 22
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/4 10 10 20
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 4 16
มัธยมศึกษาปีที่ 2 21 14 35
มัธยมศึกษาปีที่ 3 24 17 41
รวม 359 398 757
รวมนักเรียนทั้งหมด 757