ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ครูที่ได้รับรางวัล ”ครูเอกชน ดีเด่น” เนื่องในวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2563 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ประธานในพิธีมอบรางวั
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ครูที่ได้รับรางวัล ”ครูเอกชน ดีเด่น” เนื่องในวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2563 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ประธานในพิธีมอบรางวัลได้แก่
นายกอบชัย บุญอรณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ได้รับการยกย่องว่าเป็นครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนมีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
นางอรทัย สันหวัง
นางสาวยุพิน ผลรอด
นางชวนพิศ คำผง
นายรุ่งรัตน์ สันหวัง
นางสุจิตรา เทียนทอง
นางสาวกาญจน์กวิน ลีลาอัมพรสิน
Mrs.Marycon C. Urbi
นายวิริยะ สุสุทธิ
นางดารณี นุชจ้อย
นางสาวปัทมาภรณ์ จันทร์โกมล
นางนารีรัตน์ กรรณเทพ
นางพรรณี ตู้ประดับ
นางลำเพยิ ชุ่มเกตุ
นางกาญจนา เตียววนากูล
นางเกษณี วิจิตรวงษ์
นางสาวนีรนุช โกมลสุทธิ์
นางสาวเกษมณี เกิดประดับ
นางปรียาวรรณ สุขแสน
นางทัศนวรรณ นะเสือ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2563,14:06   อ่าน 512 ครั้ง