กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจิตรา เทียนทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมยุรี หอมขจร

นางสาวนารีรัตน์ ขวัญเมือง

นางไพเราะ ศรีเกษตร

นางพรรณี ตู้ประดับ

นายเชษฐา ชุ่มเกตุ

นางลำเพย ชุ่มเกตุ