กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจิตรา เทียนทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมยุรี หอมขจร
ครู

นางสาวนารีรัตน์ ขวัญเมือง
ครู

นางไพเราะ ศรีเกษตร
ครู

นางพรรณี ตู้ประดับ
ครู

นายเชษฐา ชุ่มเกตุ
ครู

นางลำเพย ชุ่มเกตุ
ครู