กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชวนพิศ คำพง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัลยา ชีวะประวัติ
ครู

นายเลิศฤทธิ์ หอมนุ่น
ครู

นางจำเรียง มั่งเจริญ
ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยต่อเขต
ครู

นางสาวดวงกมล โภชน์หมื่น
ครู