กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชวนพิศ คำพง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัลยา ชีวะประวัติ

นายเลิศฤทธิ์ หอมนุ่น

นางจำเรียง มั่งเจริญ

นางสาวดวงกมล โภชน์หมื่น

นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยต่อเขต