กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาญจน์กวิน ลีลาอัมพรสิน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนารีรัตน์ กรรณเทพ

นางวาสนา สุขศิริ

นางสาวศิริรัตน์ คชสังข์

นางสาวสุรีรัตน์ เมฆอากาศ

นางสาวศิริพร บัวงาม