บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวปิยาภัสร์ ทวิสุวรรณ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางทัศนวรรณ นะเสือ
เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์

นางปรียาวรรณ สุขแสน
งานแนะแนว

นางสาวจิรประภา หวานไกล
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวพรสุดา ยอดทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ