กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนีรนุช โกมลสุทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวยุพิน ผลรอด
ครู

นางสาวศศิประภา พูนเพิ่ม
ครู

นางเกสรา โมลี
ครู

นางสาวสุนิษา วิเชียร
ครู