กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวยุพิน ผลรอด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนีรนุช โกมลสุทธิ์

นางสาวศศิประภา พูนเพิ่ม

นางเกสรา โมลี