กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายรุ่งรัตน์ สันหวัง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมนึก ฉัตรทัณต์

นายพิเชษ สายน้ำผึ้ง