กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายรุ่งรัตน์ สันหวัง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมนึก ฉัตรทัณต์
ครู

นายพิเชษ สายน้ำผึ้ง
ครู