กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรำไพ ซื่อตรง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิริยะ สุสุทธิ
ครู

นางเกษณี วิจิตรวงษ์
ครู

นายนพรัตน์ กานอ้วน
ครู