กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรำไพ ซื่อตรง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิริยะ สุสุทธิ

นางเกษณี วิจิตรวงษ์

นายนพรัตน์ กานอ้วน