กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรทัย สันหวัง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเกษมณี เกิดประดับ

นายพอเจตน์ ชารีนิวัฒน์