กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Miss Marycon C.Urbi

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกาญจนา เตียววนากูล
ครู

นางสาวสุมาพรรณ คำยิ่ง
ครู

นางสาวชนากานต์ งามจิตต์เอื้อ
ครู

นางสาววชิราภรณ์ ศรีขำ
ครู