กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Miss Marycon C.Urbi

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกาญจนา เตียววนากูล

นางสาวดวงจันทร์ วาปีทำ

นางสาวสุมาพรรณ คำยิ่ง

นางสาวชนากานต์ งามจิตต์เอื้อ