คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลมณี โจหิงค์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดธิดา ปานมีศรี
ตำแหน่ง : รองประธาน คณะกรรมการ/เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประนอมไพร พิเศษศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ เย็นจิตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขสันต์ อังกินันทน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพจน์ สมานมิตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษ สายน้ำผึ้ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา สุขศิริ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู