ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
ประวัติและภาพรวมโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
 
 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2531 ณ  เลขที่  146 หมู่ 3 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  ด้วยความเห็นชอบของสังฆมณฑลราชบุรีให้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน  จึงได้มอบที่ดิน  13  ไร่  3 งาน  ให้แก่คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  เพื่อสร้างอาคารหลังแรกขึ้นตามใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เลขที่  1/2532  จึงได้เริ่มดำเนินการสร้างเมื่อเดือนกรกฎาคม 2531  เพื่อให้แล้วทันในการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2532 โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า “เซนต์โยเซฟเพชรบุรี”
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2532  ทั้งนี้เพื่อขยายกิจการด้านการศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพราะสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี จึงใช้ชื่อเพชรบุรีต่อท้ายชื่อโรงเรียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี มีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีความเพียบพร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญาและสังคม โรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษาโดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  เพื่อให้การอบรมสั่งสอนบุตรธิดาชาวเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  เป็นผู้มีคุณธรรมและศิลปวิทยาการต่าง ๆ อันเป็นเครื่องนำตนให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป
 
รายนามผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน
ผู้รับใบอนุญาต
ปีการศึกษา รายนาม
 พ.ศ. 2532 - 2543   นางสาวยุพิน ( เซอร์โรส เดอนีส์ )      กิจเจริญ
 พ.ศ. 2544 - 2549   นางสาวจันทร์เพ็ญ                      ชีรานนท์
 พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน   นางสาวศรีสมร                          ชำนาญธรรม
 
อธิการิณี /ผู้จัดการ
วัน เดือน ปี รายนาม ตำแหน่ง
 1 พฤษภาคม  2532 นางสาวกิมฟ้า (เซอร์เคลมองส์)       แซ่จัน อธิการิณี
  นางสาวยุพิน   (เซอร์โรส เดอนีส์)     กิจเจริญ อธิการิณี
  นางสาวปราณี (เซอร์อันนา  ปราณี)  โภคทวี  ผู้จัดการคนที่  1
 พ.ศ. 2532 -  2534 นางสาววรรณี (เซอร์หลุยส์ มารี)      รวิวงศ์ ผู้จัดการคนที่  2
 พ.ศ. 2534 -  2538 นางสาวยุพิน   (เซอร์โรส เดอนีส์)     กิจเจริญ ผู้จัดการคนที่  3
 พ.ศ. 2538 -  2543 นางสาวส้มเช้า (เซอร์เบนจามิน)       คงแจ้ง อธิการิณี/ ผู้จัดการคนที่  4
พ.ศ. 2544  -  2552 นางสาววรรณี (เซอร์เทเรซา วรรณี ) หมั้นทรัพย์ อธิการิณี /ผู้จัดการคนที่  5
พ.ศ. 2553  -  2558 นางสาวกมลวรรณ(เซอร์คริสตอฟ)   เภกะนันทน์ อธิการิณี/ ผู้จัดการคนที่  6
พ.ศ. 2559  -  2561 นางสาววินิดา (เซอร์เดอนีส)            ดาวดี   อธิการิณี / ผู้จัดการคนที่ 7
พ.ศ. 2562  -  ปัจจุบัน นางสาวลมณี (เซอร์ลมณี)               โจหิงค์ อธิการิณี / ผู้จัดการคนที่ 8

 
ครูใหญ่/ผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา รายนาม
พ.ศ. 2532  นางสาวปราณี (เซอร์อันนา ปราณี)        โภคทวี 
พ.ศ. 2532 - 2534  นางสาววรรณี (เซอร์หลุยส์ มารี)           วริวงศ์
พ.ศ. 2534 - 2538  นางสาวยุพิน   (เซอร์โรส  เดอนีส์ )        กิจเจริญ
พ.ศ. 2538 - 2543  นางสาวส้มเช้า (เซอร์เบนจามิน)            คงแจ้ง
พ.ศ. 2544 - 2552  นางสาววรรณี  (เซอร์เทเรซา วรรณี)      หมั้นทรัพย์
พ.ศ. 2553 - 2558  นางสาวกมลวรรณ (เซอร์คริสตอฟ)       เภกะนันทน์
พ.ศ. 2559 - 2561  นางสาววินิดา (เซอร์เดอนีส)                 ดาวดี         
พ.ศ. 2562 - 2563  นางสาวสุจีร์ (เซอร์อัลเฟลด)                 วรศิลป์      
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน  นางสาวสุดธิดา (เซอร์นอร์แบตา)             ปานมีศรี