ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติและภาพรวมโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี

      โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2531 ณ  เลขที่  146 หมู่ 3 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  ด้วยความเห็นชอบของสังฆมณฑลราชบุรีให้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน  จึงได้มอบที่ดิน  13  ไร่  3 งาน  ให้แก่คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  เพื่อสร้างอาคารหลังแรกขึ้นตามใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เลขที่  1/2532  จึงได้เริ่มดำเนินการสร้างเมื่อเดือนกรกฎาคม 2531  เพื่อให้แล้วทันในการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2532 โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า “เซนต์โยเซฟเพชรบุรี”
       โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2532  ทั้งนี้เพื่อขยายกิจการด้านการศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพราะสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี จึงใช้ชื่อเพชรบุรีต่อท้ายชื่อโรงเรียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี มีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีความเพียบพร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญาและสังคม โรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษาโดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  เพื่อให้การอบรมสั่งสอนบุตรธิดาชาวเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  เป็นผู้มีคุณธรรมและศิลปวิทยาการต่าง ๆ อันเป็นเครื่องนำตนให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน

ผู้รับใบอนุญาต

ปีการศึกษา รายนาม
พ.ศ. 2532 – 2543 นางสาวยุพิน                   กิจเจริญ
พ.ศ. 2544 – 2549 นางสาวจันทร์เพ็ญ          ชิรานนท์
พ.ศ. 2550 – 2559 นางสาวศรีสมร               ชำนาญธรรม
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน นางสาวบุญรักษา            ศรีตระกูล
 

อธิการริณี / ผู้จัดการ

ปีการศึกษา รายนาม ตำแหน่ง นามนักบวช
พ.ศ. 2532 นางสาวกิมฟ้า            แซ่จัน อธิการิณี เซอร์เคลมองส์  แซ่งจัน
  นาวสาวยุพิณ             กิจเจริญ อธิการิณี เซอร์โรส เดอนีส์
   นางสาวปราณี            โภคทวี ผู้จัดการคนที่ 1 เซอร์อันนา  ปราณี 
พ.ศ. 2532 – 2534 นางสาววรรณี            รวิวงศ์ ผู้จัดการคนที่ 2 เซอร์หลุยส์ มารี
พ.ศ. 2534 – 2538 นาวสาวยุพิณ             กิจเจริญ ผู้จัดการคนที่ 3 เซอร์โรส เดอนีส์
พ.ศ. 2538 – 2543 นางสาวส้มเช้า           คงแจ้ง อธิการิณี / ผู้จัดการคนที่ 4 เซอร์เบนจามิน
พ.ศ. 2544 – 2552 นางสาววรรณี            หมั้นทรัพย์ อธิการิณี / ผู้จัดการคนที่ 5 เซอร์เทเรซา วรรณี
พ.ศ. 2553 – 2558 นางสาวกมลวรรณ      เภกะนันทน์ อธิการิณี / ผู้จัดการคนที่ 6 เซอร์คริสตอฟ
พ.ศ. 2559 – 2561 นางสาววินิดา             ดาวดี อธิการิณี / ผู้จัดการคนที่ 7 เซอร์เดอนีส
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน นางสาวลมณี             โจหงค์ อธิการิณี / ผู้จัดการคนที่ 8 เซอร์ยูเลียนนา
 
ครูใหญ่/ผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา รายนาม นามนักบวช
พ.ศ. 2532 นางสาวปราณี           โภคทวี  เซอร์อันนา      ปราณี      
พ.ศ. 2532 - 2534 นางสาววรรณี            วริวงศ์ เซอร์หลุยส์     มารี           
พ.ศ. 2534 - 2538 นางสาวยุพิน             กิจเจริญ เซอร์โรส        เดอนีส์        
พ.ศ. 2538 - 2543 นางสาวส้มเช้า           คงแจ้ง เซอร์เบนจามิน           
พ.ศ. 2544 - 2552 นางสาววรรณี            หมั้นทรัพย์ เซอร์เทเรซา   วรรณี     
พ.ศ. 2553 - 2558 นางสาวกมลวรรณ      เภกะนันทน์ เซอร์คริสตอฟ      
พ.ศ. 2559 – 2561 นางสาววินิดา             ดาวดี   เซอร์เดอนีส         
พ.ศ. 2562 – 2563 นางสาวสุจีร์               วรศิลป์      เซอร์อัลเฟรด   วรศิล                
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน นางสาวสุดธิดา          ปานมีศรี เซอร์นอร์แบร์ตา    ปานมีศรี