คณะผู้บริหาร

นางสาวลมณี โจหิงค์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นางสาวจันทิรา โพธี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุจีร์ วรศีลป์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววิภาดา ปาละวงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา