คณะผู้บริหาร

นางสาวลมณี โจหิงค์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นางสาวสุดธิดา ปานมีศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา