สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี มีเครื่องหมายที่สำคัญ  3  รูปลักษณ์ ดังนี้
1. ตราของคณะภคินี  เซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร


 
 ตราสัญลักษณ์ - คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
 

 
สัญลักษณ์ของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโล่อยู่ตรงกลาง
ความหมายของโล่เป็นดังนี้
ข้างบนสุดเป็นรวงข้าวตั้งตรง  สูงเท่ากัน  4  รวง ซึ่งบ่งบอกถึงความ ซื่อสัตย์
ความราบเรียบและความเท่าเทียมกันในหมู่ภคินี  4  คนแรก

 
รวงข้าวเขียวสด คือ  การเริ่มต้นของภคินีที่แม้เยาว์วัยแต่ทำงานหนักเกินกำลังเพื่อเป็นการพลีชีพ
ประดุจเมล็ดพืชเล็กๆ ที่ตกสู่ดิน

 
พื้นสีทอง          หมายถึง  ความสว่างที่เจิดจ้าหลังวันแห่งความมืดมนที่ท้องทุ่งที่ราบโบส
 
สีฟ้า                  เป็นสีของพระมารดาที่ภคินีรัก  เธอพิสูจน์ความรักนี้ด้วยการสวดสายประคำและ
เลียนแบบพระมารดา

 
เดอ  ชาร์ตร       เป็นชื่อที่สองบอกถึงบ้านแม่ซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์รวมเอกภาพของภคินี
ตั้งอยู่ใกล้อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร

 
สีแดง                สีแห่งความรัก สีเลือด  เลือดแห่งความตายและความกล้าหาญของนักบุญเปาโล                   มรณสักขีองค์อุปถัมภ์ของภคินี  ผู้ถือดาบแห่งพระวาจาชูรับความมีชัย
 
บทจดหมาย      ที่เปิดอยู่มีคำจารึกว่า “จงเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน” บ่งบอกถึงฐานะผู้รับใช้
ของภคินีในการนำมนุษย์ให้รอดเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้า

 
ภาษาลาติน 3 คำ คือ REGULARITE  (ซื่อสัตย์)  SIMPLICITE  (ราบเรียบ)  TRAVAIL (การงาน)
เป็นการเตือนใจให้ยึดถือ  และปฏิบัติในคุณธรรมของความซื่อสัตย์  สุภาพ  ราบเรียบ  และขยันขันแข็งในการทำงาน

 
 
2.  สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี - Home | Facebook
 
 
ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบ และมีเส้นโค้งขึ้น โค้งลง ประดับรอบนอกบังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบ กลางปริมณฑลมีโล่ป้องกันศาสตราวุธภายในมีโล่แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนบนมีอักษร ซ.ย. อยู่หน้าเส้นตรงตั้ง ส่วนกลางเว้นว่าง ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อนมีเส้นนอนเป็นฐาน      มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนขวา ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างซ้ายมองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนซ้าย และด้านล่างขวา
ความหมายวงกลม คือ ความมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรมและวิชาความรู้ ขณะเดียวกันหมายถึงการรวมศรัทธาธรรมของนักบวช เข้ากับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของครู และการแสวงหาความรู้ความเจริญของนักเรียน
 
เส้นประดับเจ็ดกลีบ   แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า คือ พระดำริ สติปัญญา ความคิดอ่าน พละกำลัง  ความรู้ ความศรัทธา ความยำเกรงพระเจ้า
โล่ แสดงนัยของคุณธรรมว่าความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย
ดาบคม คือ ปัญญา ด้าม คือ สติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลา และความไม่ชอบธรรมทั้งหลาย และป้องกันตนเองด้วยดาบที่อยู่ทางซ้าย จึงต้องใช้ด้วยความสุขุม คัมภีร์ภาพและอย่างองอาจกล้าหาญ
ใบไม้ แทนใบมะกอก ใบของพืชคือส่วนที่ทำหน้าที่หายใจ ใบมะกอกจึงแทนการดำรงชีวิตในสันติสุขและเพื่อสันติสุข
หนังสือสองเล่ม แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจและคุณค่าทางวิชาชีพ  ความสมดุลของคุณค่า        ทั้งสองเปรียบดุจตะเกียงที่เปล่งแสงสว่างนำชีวิตไปถูกทาง
 
3.  สัญลักษณ์ดอกลิลลี่ (Fleur De Lis)
 
 
สัญลักษณ์ดอกลิลลี - วิกิพีเดีย
 
 
สัญลักษณ์ดอกลิลลี่กลางวงกลมสองชั้น
ความหมาย  จุดหมายของมนุษย์ คือ การรู้และเข้าถึงสัจธรรมด้วยการดำเนินชีวิต         มีระเบียบวินัย สุภาพราบเรียบประกอบการงาน และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม
         ดอกลิลลี่ผุดขึ้นจากดิน  ชูก้านตรงสู่ความไพศาล และความสว่าง มีดอกสีขาวที่งดงามให้เป็นที่ชื่นชม เปรียบได้กับปรัชญาชีวิตว่า เจ้าของชีวิตพึงพัฒนาตนด้วยความตรงสองประการ คือ ซื่อตรง และเที่ยงตรง มีความถ่อมตนสุภาพ และหนักแน่นอยู่เนืองนิจ ดุจดังแผ่นพื้นพสุธามีความบริสุทธิ์สดใสเป็นความงามประจำตน และเป็นแบบฉบับ แม้ต้นกำเนิดจะอยู่ในที่อับ  ก็พึงเจริญชีวิตสู่ความสว่างให้เป็นแบบฉบับดีงามที่ประจักษ์
 
4.  สีประจำโรงเรียน   :  สีเทาและแดง
 
 
 

สีเทา   คือ  สีแห่งความนบนอบ  ความสุภาพถ่อมตน  ความอดทน  ความสงบสำรวม      
สีประจำโรงเรียนนี้กล่าวโดยสรุปแล้ว เปรียบเสมือนผู้อยู่ใต้ร่มธงเทา – แดง ของสถาบัน  จะต้องมีความภูมิใจในเอกลักษณ์แห่งตน คือ ประกอบด้วยความรัก  เสียสละ กล้าหาญ  อดทน ดำรงตนอยู่ในธรรมะด้วยความสงบสำรวม มีความนบนอบ สุภาพถ่อมตนพร้อม ที่จะปรับปรุงตน ให้ดีขึ้นทุกวันอย่างไม่หยุดยั้ง
สีแดง  คือ  สีแห่งความรัก  ความเสียสละ  ความกล้าหาญ
   5.  ดอกไม้ประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี  :  ดอกเฟื่องฟ้า
ในภาพอาจจะมี ดอกไม้, ต้นพืช, ธรรมชาติ และสถานที่กลางแจ้ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี เลือก “ ดอกเฟื่องฟ้า ” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์เพราะดอกเฟื่องฟ้าเป็นดอกไม้ซึ่งมีความสวยงาม สดใส บานตลอดปีและทนต่อลักษณะธรรมชาติทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นแดดจ้าฝนหนักหรือลมแรงจึงเหมาะที่จะ เตือนใจนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีให้เบิกบานสดใส และอดทน  โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ