วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 วิสัยทัศน์
 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี    
  
 
     โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้  รักษ์สิ่งแวดล้อม  และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


ปรัชญาการศึกษา
โรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
 
 
 ปรัชญา (PHILOSOPHY)
         
            โรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาให้กุลบุตร กุลธิดาไทยมีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ โดยยึดปรัชญาการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่ว่า  “การศึกษาของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คือการให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจถึงสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย สุภาพ เรียบง่าย และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะศึกษาศาสตร์ และศิลป์แขนงต่าง ๆ ประกอบหน้าที่การงานซึ่งตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพพลานามัยของตน  เพื่อให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่จะประพฤติและปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี”


ปรัชญาของโรงเรียน  (PHILOSOPHY)
 
 
“มนุษย์ที่มีคุณภาพ    คือมนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้”
 
 
คติพจน์  (Motto)
 
 
“ศึกษาดี  มีวินัย  ใจเมตตา  ใฝ่หาคุณธรรม   เลิศล้ำการงาน”
 
 
การศึกษาคือชีวิตที่เจริญเติบโต ให้ความรู้ ความจริงที่เป็นอมตะ และชี้นำแนวทางการดำรงชีวิตที่มีวินัย เรียบง่าย มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะศึกษาทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งวิทยาการที่ทันสมัย เพื่อประกอบสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะธำรงและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 
ศึกษาดี หมายถึง  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางวิชาทักษะต่างๆ  ตามศักยภาพของตน และความแตกฉานทางภาษาและคอมพิวเตอร์  เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ให้สามารถแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ และให้การศึกษาเป็นกระบวนการตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

มีวินัย  หมายถึง   การรู้จักเคารพต่อกฎกติกา ระเบียบและศักดิ์ศรีของผู้อื่น เคารพผู้อาวุโสกว่าทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีความเป็นประชาธิปไตยแก้ปัญหาในชีวิต ด้วยสันติวิธีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  รักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ใจเมตตา  หมายถึง  มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  รู้จักการแบ่งปัน  เสียสละ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

ใฝ่หาคุณธรรม  หมายถึง  ความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่นสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การมีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง มีความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

เลิศล้ำการงาน  หมายถึง  การมีจิตใจรักการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อสัมมาอาชีพมีความขยันอดทนในการทำงาน มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน และยอมรับในคุณค่างานของผู้อื่น สามารถใช้ศักยภาพของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ