พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561 วิสัยทัศน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
นำความรู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission) :
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิผล
กลยุทธ์ (Strategy) :
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิผล
เป้าประสงค์ (Goals) :
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์
3. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ผู้บริหารมีกระบวนการริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนมีมาตรการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล