แผนกปฐมวัย

นางดารณี นุชจ้อย
ครู
หัวหน้าแผนกปฐมวัย

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทร์โกมล
หัวหน้างานวิชาการปฐมวัย

นางสาวอารีย์วรรณ พราหมณ์ฤกษ์
หัวหน้างานกิจการนักเรียนปฐมวัย

นางรัตนา จินดาน้อย
ครู

นางสาวจงกลนี ปานรอด
ครู

นางสาวอ้อมฤทัย ญาติวังกลุ่ม
ครู

นางสาวอริสา สมงาม
ครู

นางนธภร พัดอุบล
ครู

นางวันเพ็ญ หวังผล
ครู

นางสาวปรียา ชูใจ
ครู

นางสาวดุษฎี ฉิมเพชร
ครู

นางสาวกานตณา จารีย์
ครู

นางสาวสุทิน แก้วสะอาด
ครู

นางยุพดี มั่งมีสุข
ครู