กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาญจน์กวิน ลีลาอัมพรสิน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนารีรัตน์ กรรณเทพ
ครู

นางวาสนา สุขศิริ
ครู/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวศิริพร บัวงาม
ครู

นางสาวสุรีรัตน์ เมฆอากาศ
ครู

นางสาวศิริรัตน์ คชสังข์
ครู

นางสาวเกษมณี เกิดประดับ
ครู/หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

นายพอเจตน์ ชารีนิวัฒน์
ครู