กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางชวนพิศ คำผง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางกัลยา ชีวะประวัติ
ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยต่อเขตต์
ครู

นางสาวกรรณิการ์ หนองหลวง
ครู

นางสาวนัทธมน เลิศคลัง
ครู

นายเลิศฤทธิ์ หอมนุ่น
ครู