กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสุจิตรา เทียนทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางไพเราะ ศรีเกษตร
ครู

นางพรรณี ตู้ประดับ
ครู

นางสาวนารีรัตน์ ขวัญเมือง
ครู

นางมยุรี หอมขจร
ครู

นายเชษฐา ชุ่มเกตุ
ครู

นางลำเพย ชุ่มเกตุ
ครู