กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

Mrs.Marycon C.Urbi
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางกาญจนา เตียววนากูล
ครู/หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

นางสาววชิราภรณ์ ศรีขำ
ครู

นางสาวชนากานต์ งามจิตต์เอื้อ
ครู

นางสาวนุสรา อุทัยทอง
ครู

นางสาวกิตติมา สุขสำราญ
ครู

นายธนัทกฤศฏ์ สุดยอด
ครู