กลุ่มสาระศิลปะ

นางรำไพ ซื่อตรง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นางเกษณี วิจิตรวงษ์
ครู

นายวิริยะ สุสุทธิ
ครู/หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นายนพรัตน์ กานอ้วน
ครู