กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวนีรนุช โกมลสุทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวยุพิน ผลรอด
ครู

นางสาวศศิประภา พูนเพิ่ม
ครู

นางสาวสุนิษา วิเชียร
ครู

นางเกสรา โมลี
ครู

นางปรียาวรรณ สุขแสน
ครู