กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายรุ่งรัตน์ สันหวัง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายพิเชษ สายน้ำผึ้ง
ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ

นายสมนึก ฉัตรทัณต์
ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ